?درباره ما
 

درباره ما


فعالیت این دانشکده ازسال تحصیلی 82-81 با تأسیس رشته گرافیک-هنرهای تجسمی در مقطع کاردانیآ غازگردید.درسالتحصیلی83-82 باپذیرش دانشجو در رشته بازیگری مقطعکارشناسی ، فعالیت دانشکده در زمینهنمایش نیز آغاز شد. با پذیرش دانشجو درنیمسالهای تحصیلی متوالی در این دورشته فعالیت دانشکده توسعه یافت. درنیمسال دوم سالتحصیلی 85-84 رشته ارتباط تصویری در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ناپیوسته نیز دایر گردید.درنیمسال اول سالتحصیلی 86-85 دو رشتهمعماری و گرافیک رایانه در مقطعکاردانی و در نیمسال دوم رشته کارگردانیدر مقطع کارشناسی به جمع رشته هایاین دانشکده اضافه شد. در نیمسال دومسالتحصیلی 87-86 دانشکده فعالیتخود را در مقطع کارشناسی ارشد با رشتهگرافیک آغاز نمود.در نیمسال اولسالتحصیلی 88-87 رشته مهندسی تکنولوژیمعماری در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز دایر گردید. 

   
منبع ucna.ac.ir


تماشای سایت به دیگر زبان ها
 
  

نهمین جشنواره تئاتر پلاتو دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز ، با با هدف افزایش مهارت و فرصت بروز توانایی دانشجویان محترم ، با تکیه بر تلاش مستمر و خلاقیت و دانش فردی و گروهی در بستری علمی و آموزشی و همچنین رقابتی در دی ماه 1393 برگزار گردید